Niezbywalne prawa człowieka

Niezbywalne prawa człowieka

w Polityka/Rozwój

Niezbywalne prawa człowieka – wielu z nas, mieszkańców ziemi nie wie, że istnieje coś takiego jak niezbywalne prawa człowieka. Wiele z tych praw jest łamane na świecie pod pozorem dbałości o człowieka, obywatela. W Polsce zaczęła się pogoń za finansami systemu, czyli mamy nagminne łamanie praw człowieka i żaden cywilizowany sąd za złamanie tych praw nas nie skarze. Wszelkie te hasła jak: „nie wychodzić z domu”, „nie wchodzić do lasu”, „nie wychodzić na zewnątrz”, etc, to bezpodstawna i bezprawna próba ich łamania. Dlaczego? Ano system panicznie szuka naiwniaków, bo na gwałt szuka pieniędzy, aby nie upaść definitywnie.

Niezbywalne prawa człowiekaNiezbywalne prawa człowieka – Prawda:

Absolutnie, pod żadnym pozorem nie wolno przyjąć, podpisać, zapłacić żadnego mandatu, bo byle sąd cię z tego rzekomego obowiązku zwolni. To czym jesteśmy obecnie straszeni /koronawirus/ jest nie dosyć, że grubo tkaną bajką, to na dodatek bezprawne i nie ma się co obawiać, zwracać na to uwagę, a przede wszystkim absolutnie nie przyjmować żadnej związanej z tym kary.

Co to oznacza? Każdy obywatel ma prawo nie przyjąć mandatu, wówczas sprawa z automatu skierowana jest do sądu. A tutaj wiele się nie da zrobić bezprawnie, gdyż człowiek posiada niezbywalne prawa człowieka i żadnego rządu nie stać na ich łamanie. Co oznacza ni mniej ni więcej jak bezwzględne honorowanie tych praw i respektowanie. Próbować wyłudzać można wszystko, ale głupotą jest dać się nabrać.

Niezbywalne prawa człowieka – Jakie to prawa?

Prawa człowieka są prawami niezbywalnymi dla wszystkich ludzi, bez względu na narodowość, miejsce zamieszkania, płeć, pochodzenie, kolor skóry, religię, język, etc. Wszyscy jesteśmy jednakowo uprawnieni do naszych praw człowieka bez dyskryminacji. Wszystkie te prawa są ze sobą powiązane, współzależne i niepodzielne. Powszechne prawa człowieka są wyrażane i gwarantowane przez prawo, w formie traktatów, zwyczajowego prawa międzynarodowego, zasad ogólnych i innych źródeł prawa. Międzynarodowe prawo dotyczące praw człowieka nakłada na rządy obowiązek działania w określony sposób lub powstrzymania się od niektórych działań w celu promowania i ochrony praw człowieka i podstawowych wolności osób lub grup.

Zasada uniwersalności praw człowieka jest podstawą międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka. Zasada ta, została powtórzona w licznych międzynarodowych konwencjach, deklaracjach i rezolucjach dotyczących praw człowieka. Wszystkie państwa ratyfikowały te prawa, czyli wyraziły zgodę i chęć ratyfikacji /przyjęcia i przestrzegania/, które nakładają na nie prawne zobowiązania i dając konkretny wyraz uniwersalności. Niektóre podstawowe normy dotyczące praw człowieka korzystają z powszechnej ochrony przez zwyczajowe prawo międzynarodowe we wszystkich granicach i cywilizacjach.

Co oznacza, że prawa człowieka są niezbywalne?

Nie należy ich zabierać, z wyjątkiem szczególnych sytuacji i zgodnie z należytym procesem. Na przykład prawo do wolności może zostać ograniczone, jeżeli osoba zostanie uznana za winną przestępstwa przez sąd. Podobnież można lekko ograniczyć te prawa w przypadku wojny, lub stanu wojennego. W tym momencie nie mamy z niczym takim do czynienia, zatem prawa nam przysługujące nadal są niezbywalne i wymagane jest ich honorowanie.

Wszystkie prawa człowieka są niepodzielne, niezależnie od tego, czy są to prawa obywatelskie lub polityczne. Prawo do życia, równość wobec prawa i wolność wypowiedzi; prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne, takie jak prawo do pracy, zabezpieczenia społecznego i edukacji, lub prawa zbiorowe, takie jak prawo do rozwoju i samostanowienia, są niepodzielne, powiązane i współzależne. Ulepszenie jednego prawa ułatwia awans pozostałych. Podobnie pozbawienie jednego prawa niekorzystnie wpływa na inne.

Prawa człowieka pociągają za sobą zarówno prawa, jak i obowiązki. Państwa przyjmują obowiązki i obowiązki wynikające z prawa międzynarodowego w zakresie poszanowania, ochrony i przestrzegania praw człowieka. Obowiązek poszanowania oznacza, że ​​państwa muszą powstrzymywać się od ingerowania w prawa człowieka i ograniczania ich. Wymaga od państw ochrony osób i grup przed łamaniem praw człowieka. Oznacza, że ​​państwa muszą podjąć pozytywne działania w celu ułatwienia korzystania z podstawowych praw człowieka. Na poziomie indywidualnym, chociaż przysługują nam prawa człowieka, powinniśmy również szanować prawa człowieka innych osób.

Niezbywalne prawa człowieka:

Prawa osobiste do:

 • dobrego życia,
 • rzetelnego sądu (patrz „gwarancje formalne” poniżej),
 • decydowania o swoim życiu,
 • szczęścia,
 • prawo do życia,
 • prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania,
 • prawo do głoszenia swoich poglądów i opinii bez względu na ich treść i formę,
 • prawo każdego człowieka do uznawania wszędzie jego podmiotowości prawnej,
 • zakaz stosowania tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub wymierzania kar cielesnych,
 • zakaz trzymania człowieka w niewolnictwie lub poddaństwie,
 • zakaz skazywania człowieka za czyn, który nie stanowił przestępstwa w chwili jego popełnienia,
 • zakaz pozbawiania wolności jedynie z powodu niemożności wywiązania się ze zobowiązań umownych,

Prawa i wolności polityczne

Tzw. prawa negatywne – prawa służące ochronie wolności jednostki przed ingerencją ze strony państwa

 • prawo do obywatelstwa
 • możliwość uczestniczenia w życiu publicznym
 • czynne prawo wyborcze – możliwość uczestnictwa w wyborach
 • bierne prawo wyborcze – możliwość kandydowania w wyborach
 • wolność zrzeszania się
 • prawo do uczestniczenia i organizowania pokojowych manifestacji
 • prawo do składania wniosków, petycji, skarg
 • dostęp do informacji o działaniach władz i osób publicznych
 • równy dostęp do służby publicznej.

Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne

1. Tzw. prawa pozytywne – uprawnienia jednostki do świadczeń na jej rzecz – prawa socjalne

Prawo do:

 • ochrony zdrowia
 • nauki
 • odpowiedniego i zadowalającego wynagrodzenia, zapewniającego jednostce i jej rodzinie egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej
 • pomocy socjalnej (ogólnie)
 • rozrywki (np. granie w piłkę nożną, pływanie)

2. Prawa ekonomiczne: (zobacz też art. 64 Konstytucji RP)

 • prawo do pracy
 • prawo do własności
 • prawo dziedziczenia
 • prawo do zakładania własnej działalności gospodarczej

3. Prawa solidarnościowe (w większości nie posiadają sformalizowanego charakteru prawnego) – wszystkie prawa przysługujące grupom społecznym, np. prawo narodów do samostanowienia.

4. Prawa kulturalne:

 • do wolności twórczości artystycznej
 • do badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników
 • do wolności korzystania z dóbr kultury i ich wytwarzania

Gwarancje:

 1. materialne (dotyczą głównie praw socjalnych, ekonomicznych i kulturowych)
 2. formalne (prawo do ochrony prawnej jednostki)
 • prawo każdego człowieka do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy przez niezawisły sąd
 • do fachowej obrony w postępowaniu przed organami aparatu państwowego
 • do skargi konstytucyjnej

Wśród kategorii osób w szczególny sposób zagrożonych naruszeniami praw człowieka wymienia się kobiety, dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne, przedstawicieli mniejszości (etnicznych, narodowych, religijnych, rasowych, seksualnych), cudzoziemców (uchodźców i pracowników migrujących) oraz społeczności tubylcze.

Warto te prawa przestudiować, zrozumieć i również w sobie ratyfikować. A przede wszystkim absolutnie nie wolno się dać nabrać na radosną twórczość polityków i partii, gdyż jak widać nie mają zielonego pojęcia ani o prawie, ani o przyzwoitości, ani też o tym co robią. Bo robią straszne głupoty i mam nadzieję, że zostaną za to w końcu rozliczeni.

PS. Bądźmy niewolnikami prawa, abyśmy mogli być wolni. – Cyceron